SHABBATH SHALOM with lyrics ( Medley by Jonathan Settel )
Coro Hebraico Shalom al Israel e Varda - Yerushalayim shel Zahav
Shalom Aleichem - Shabbat Songs
Coro Hebraico Shalom al Israel e Varda- Haleluia
Varda Aleluia
Shalom Yerushalayim
Shalom Aleichem | שלום עליכם - פיוט לשבת
6° Congresso Israelita - Programa Eshet Chail - Cantora Varda
Fortuna - Shalom Aleichem - CD Mazal
2012 PASSOVER: HAVA NAGILA by Lenny & Varda