Fortuna - Shalom Aleichem - CD Mazal
Coro Hebraico Shalom al Israel e Varda- Haleluia
Omnimusica - " Shalom Rav"
Varda Aleluia
It is Shabbat
Chora Israel em Hebraico - ISRAEL-SHALOM-ISRAEL
2012 PASSOVER: HAVA NAGILA by Lenny & Varda
O YERUSHALAYIM by Lenny & Varda
Y'VARECHECHA by Lenny & Varda
MESSIANIC CONFERENCE: IT IS SHABBAT by Lenny & Varda