Varda Aleluia
Fortuna - Shalom Aleichem - CD Mazal
Coro Hebraico Shalom al Israel e Varda- Haleluia
Shalom Aleichem. "Peace be upon you". שלום־עליכם
Festa dos Tabernáculos 2010 - Varda Usiglio
2012 PASSOVER: HAVA NAGILA by Lenny & Varda
Erev Shel Shoshanim - Varda & Udi Spielman - שפילמן - ערב של שושנים
Y'VARECHECHA by Lenny & Varda
TORAH IS LIFE by Lenny & Varda
MESSIANIC CONFERENCE: IT IS SHABBAT by Lenny & Varda